0
Košík je prázdný
0

  Právne ustanovenia

  Právne ustanovenia týkajúce sa internetových stránok www.sortec.sk

  I. Vymedzenie pojmov
  Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.sortec.sk je spoločnosť SORTEC EUROPE, s. r. o., so sídlom Iľjušinova 2, 851 01  Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom BA 1, oddiel Sro: vložka č.: 24896/B, ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), oprávnená vykonávať vlastnícke práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len "Prevádzkovateľ").
  Používateľmi internetových stránok www.sortec.sk sa rozumejú všetky osoby, ktoré navštívia internetové stránky www.sortec.sk (ďalej len "Používatelia").
  II. Zdroj obsahu a vymedzenie práv k obsahu internetových stránok www.sortec.sk
  Zdroj obsahu internetových stránok www.sortec.sk môže pochádzať z internetových stránok patriacich vlastníkom práv ku príslušným produktom a službám a /alebo z poskytnutých informácií od dodávateľov uvedených produktov a služieb. Názvy produktov, služieb uvedené na internetových stránkach www.sortec.sk sú alebo môžu byť ochranné známky alebo registrované ochranné známky výrobcov a /alebo vlastníkov práv, ktoré príslušné produkty, služby vyvinuli.
  III. Účel internetových stránok www.sortec.sk
  Internetové stránky www.sortec.sk sú určené predovšetkým ako rýchly zdroj informácií pre zákazníkov a obchodných partnerov Prevádzkovateľa, taktiež ako jeden zo spôsobov realizácie objednávok uvedených produktov a služieb, a komunikácie s Prevázdkovateľom týchto stránok.
  IV. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
  Prevádzkovateľ internetových stránok www.sortec.sk informácie zverejňuje, kontroluje a pravidelne aktualizuje. Aj napriek tomu sa môže vyskytnúť prípad, keď sa určité údaje uvedené na internetových stránkach priebežne menia, avšak nie z rozhodnutia Prevádzkovateľa. Vzhľadom na technický proces implementácie zmien nie je teda možné zaručiť aktuálnosť, správnosť a úplnosť takto poskytovaných údajov. Prevádzkovateľ môže priebežne meniť údaje na internetových stránkach a internetové stránky, a to kedykoľvek v priebehu ich existencie bez toho, aby bol povinný na vykonané zmeny upozorňovať.Vzhľadom na technické vlastnosti a fungovanie internetu môže kedykoľvek dôjsť k poškodeniu alebo k zmene informácií na internetových stránkach www.sortec.sk, a to nezávisle na rozhodnutí Prevádzkovateľa. V takom prípade Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie, ktoré sa užívateľovi internetových stránok chybne zobrazia.Prehlásenie týkajúce sa internetových stránok platí primerane i pre všetky ostatné stránky, na ktoré internetové stránky odkazujú. Prevádzkovateľ internetových stránok www.sortec.sk nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré internetové stránky www.sortec.sk odkazujú, pretože ich obsah sa môže meniť bez vedomia Prevádzkovateľa. Prepojenie Používateľa na tieto ostatné stránky prebieha na jeho nebezpečenstvo a Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah stránok, na ktoré sa Používateľ po takto uskutočnenom prepojení dostane.
  V. Práva a povinnosti Používateľov
  Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito právnymi ustanoveniami. Používateľ vyjadrí súhlas s týmito právnymi ustanoveniami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú na internetových stránkach www.sortec.sk. Informácie uvedené na internetových stránkach môže Používateľ využívať, ukladať, odovzdávať, rozmnožovať ich alebo odkazovať na ne prostredníctvom hypertextových odkazov, a to spôsobom a v rozsahu, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktorý nepoškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa. Užívateľ berie na vedomie, že URL jednotlivých súčastí internetových stránok www.sortec.sk nemusia byť rovnaké a môžu sa priebežne meniť.

  Ak Používateľ používa internetové stránky ako zdroj informácií, je povinný to uviesť, pričom nesmie v žiadnom prípade tieto informácie meniť a súbor s informáciami musí byť otvorený vždy v novom okne internetového prehliadača.
  VI. Záverečné ustanovenia
  Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na internetových stránkach www.sotec.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.
  V Bratislave, 2. januára 2007