0
Košík je prázdný
0

  Obchodné podmienky

  Všeobecné obchodné podmienky

  I.  Základné ustanovenia

  Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi zákazníkom (kupujúcim) a firmou SORTEC EUROPE, s. r. o. (predajcom). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle predajcu na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a kupujúci je povinný sa s ustanoveniami riadne oboznámiť a súhlasiť s nimi. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia ustanoveniami všeobecne platných zákonov, upravujú podmienky obchodnej spolupráce ako pre maloobchodných, tak aj pre veľkoobchodných zákazníkov.

  II. Podmienky spolupráce

  Nákup vo firme SORTEC EUROPE, s. r. o. môžu realizovať maloobchodní zákazníci a registrovaní veľkoobchodní partneri. Za veľkoobchodných partnerov považujeme podnikateľské subjekty alebo fyzické osoby - podnikateľov, ktoré majú vo výpise z obchodného registra alebo živnostenskom liste oprávnenie na kúpu tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, a ktoré sa profesionálne zaoberajú pravidelnou obchodnou činnosťou v oblasti anténnej a satelitnej techniky.

  Spôsoby registrácie:

  •    elektronickou formou cez e-shop na stránke www.sortec.sk alebo emailom na adrese: sortec@sortec.sk
  •    osobne v sídle spoločnosti SORTEC EUROPE, s. r. o

  III. Kontaktné údaje
  
  SORTEC EUROPE, s. r. o.,
  Betliarska 4031/19,
  851 07 Bratislava
  
  IČO: 45 001 103
  DIČ: 2022899098
  IČ DPH: SK2022899098
  
  tel: +421 2 68204050
  e-mail: sales@sortec.sk
  web: www.sortec.sk
  Otváracie hodiny: 

  pondelok až piatok, 9:00 - 17:00

  IV. Objednávanie tovaru

  Kupujúci si môže u predajcu objednať tovar osobne, telefonicky, faxom, elektronicky e-mailom alebo prostredníctvom e-shopu.

  Objednávka musí v prípade veľkoobchodného zákazníka obsahovať:

  •    obchodný názov kupujúceho, meno kontaktnej osoby
  •    telefónne číslo pre účel kontaktovania kuriérskou službou
  •    IČO, DIČ
  •    prípadne e-mail a ďalšie kontakty
  •    presný popis a počet kusov objednávaného tovaru
  •    spôsob odberu

  Maloobchodný zákazník je povinný v objednávke uviesť:

  •    meno
  •    adresu
  •    telefónne číslu pre účel kontaktovania kuriérskou službou
  •    presný popis a počet kusov objednávaného tovaru
  •    spôsob odberu

  Ceny za tovar sú účtované podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Aktuálny cenník je zverejnený na www.sortec.sk, prípadne je možné vyžiadať ho osobne v sídle predajcu.
  Pokiaľ kupujúci v objednávke uvedie e-mailovú adresu, prípadne požiada o potvrdenie plnenia objednávky, bude mu toto potvrdenie objednávky automaticky doručené.

  UPOZORNENIE:
  Pre úspešné prihlásenie do e-shopu a pridávanie produktov do košíka je nutné mať povolené Cookies v internetovom prehliadači!

  MINIMÁLNE ODBEROVÉ MNOŽSTVÁ PRE VEĽKOOBCHODNÉ OBJEDNÁVKY:

  Za veľkoobchodný odber káblov je považovaný odber káblov v celom balení. V prípade požiadavky na prevíjanie je účtovaný tzv. „prevíjací poplatok" - prirážka 15% k cene kábla vypočítaná z príslušnej cenovej hladiny odberateľa.

  V. Platobné podmienky

  Tovar objednaný cez e-shop posielame na dobierku kuriérskou službou UPS, prípadne štandardným spôsobom, v prípade platby kartou na eshope, resp. za podmienky uhradenia predfaktúry. Vybraní veľkoobchodní zákazníci majú nárok odoberať tovar na faktúry. Pri osobnom odbere je možné platiť za tovar v hotovosti, prípadne platobnými kartami VISA, Maestro, EuroCard / MasterCard. Veľkoobchodným odberateľom pri platbe platobnou kartou účtujeme prirážku 1% k celkovej cene nákupu.
  Splatnosť faktúr je 10 dní. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy SORTEC EUROPE, s. r. o. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude v zmysle §369 zákona č. 513/91Zb. zákazníkovi účtované penále vo výške 0,1% z celkovej sumy faktúry za každý deň omeškania.

  VI. Doprava tovaru

  Dopravu tovaru realizujeme pomocou kuriérskej služby UPS. Náklady na prepravu tovaru hradí kupujúci. Obchodné podmienky a ceny dopravy stanovené podľa platného cenníka UPS je možné nájsť na www.sps-sro.sk. V prípade zisteného poškodenia zásielky je nutné spísať protokol o poškodenom obale, alebo zásielku od kuriéra neprevziať. Neskôr zistené reklamácie mechanického poškodenia spôsobeného prepravou už nebudeme môcť akceptovať. Tovar je pri preprave poistený. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme.
  V prípade, že kupujúci bezdôvodne neprevezme objednaný tovar, náklady spojené s opakovaným doručením nesie v plnej výške.
  Pri objednávke parabol, v prípade nutnosti zabalenia samostatnej paraboly, účtujeme za obalový materiál pre parabolu poplatok € 3,00.

  VII. Záručné a reklamačné podmienky

  Podľa § 620 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb a neskorších predpisov je na všetok tovar záručná doba 24 mesiacov. Výrobca môže poskytovať aj dlhšiu záručnú dobu, ako je 24 mesiacov.
  Pri zistení chyby je potrebné, aby kupujúci bezodkladne túto chybu označil v reklamačnom liste a spolu s reklamovaným tovarom doručil na sídlo predávajúceho.

  Záruka kompatibility dodávaných komponentov nie je garantovaná predávajúcim mimo kombinácií garantovaných priamo výrobcami a poskytovateľmi vysielania. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky zmien vysielacích parametrov nakoľko sám nevysiela a nedokáže tieto zmeny predvídať či ovplyvniť.

  Upozornenie:
  Spoločnosť SORTEC EUROPE, s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť za rozhodnutie prevádzkovateľov televízneho vysielania (providerov), ktoré môžu mať za následok čiastočné alebo úplné obmedzenie príjmu predplatených televíznych programov čo do rozsahu, obsahu, kvality vysielania, zmeny kodovacícho systému a nenesie takisto zodpovednosť za prípadné výpadky vo vysielaní spôsobené technickými problémami, rovnako tak ako nezodpovedá za nesprávnu či obmedzenú funkciu dekódovacieho CI modulu, popr. za nekompatibiltu použitého satelitného prijímača.

   

  V prípade dlhšej doby záručnej opravy, spoločnosť SORTEC EUROPE, s. r. o., na svoje náklady a nad rámec zákonných povinností, po dohode so zákazníkom, umožňuje zapožičanie náhradného zariadenia.

  VIII. Možnosť vrátenia tovaru

  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:
  Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade § 53 ods. 7 obč. z odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Predávajúci má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

  Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy:
  Formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  
  

  •    Vyplňte formulár "Odstúpenie od kúpnej zmluvy", a zašlite ho e-mailom na sklad@sortec.sk.
  •    Obratom Vám Odstúpenie od kúpnej zmluvy potvrdíme a vyzveme k doručeniu tovaru, ktorý chcete vrátiť
  •    Vrátený tovar nám doručte osobne alebo kuriérskou službou spoločne s vytlačeným a vyplneným formulárom "Odstúpenie od kúpnej zmluvy"
  •    Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods. 1 obč . Z.).
  •    Po splnení vyššie uvedených podmienok pre Odstúpenie od kúpnej zmluvy vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

  •    V prípade, že ste eshopovú objednávku uhrádzali na predajni, je potrebný doklad o zaplatení.

  Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

  •    na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  •    na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
  •    na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
  •    na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
  •    na dodávku novín, periodík a časopisov,
  •    spočívajúcich v hre alebo lotérii,

  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods. 7 obč., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

  V prípade, že kupujúci je podnikateľ, uplatní sa ustanovenie § 436 a nasl. zákona č 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. Predávajúci uvádza, že kupujúcemu môže byť ponúknutá dohoda o ukončení kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

  IX. Záverečné ustanovenia
  
  Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. 

  Prípadné spory medzi predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. Kontaktnou e-mailovou adresou predávajúceho je sales@sales.sk.

  Firma SORTEC EUROPE s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude 
  vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 01. 05. 2022.